Management Team

Nikesh Bhandari

Nikesh Bhandari

Manager

Kshamadevi Building Material Pvt. Ltd

Niroj Bhandari

Niroj Bhandari

Manager

Kshamadevi Interior Pvt.Ltd / Kshamadevi Construction Mart Pvt. Ltd / KSD Coffee Shop Pvt. Ltd

Manoj Panthi

Manoj Panthi

HR/IT Manager

Kshamadevi Group

Krishna Parajuli

Krishna Parajuli

Director

Kshamadevi Light House Pvt. Ltd.

Balkumar Shrestha

Balkumar Shrestha

Director

Kshamadevi International Pvt.Ltd.

Shree Krishna Basnet

Shree Krishna Basnet

Chief Operationg Officer

Kshamadevi Group

Sijan Shakya

Sijan Shakya

Account Manager

Kshamadevi Light House Pvt. Ltd & Kshamadevi International Pvt. Ltd.

Roshan Lalchan

Roshan Lalchan

Sr. Accountant

Kshamdevi Construction Solution Pvt. Ltd.

Jenika Sherpa Basnet

Jenika Sherpa Basnet

Finance Manager

Kshamadevi Interior Pvt. Ltd. Kshamadevi Construction Solution Pvt. Ltd.

Manu Suryabamshi

Manu Suryabamshi

HR Officer

Kshamadevi Group

Ajay Dhami

Ajay Dhami

Marketing Officer

Kshamadevi Light House Pvt. Ltd

Pawan Khadka

Pawan Khadka

Marketing Officer

Kshamadevi International Pvt. Ltd.

Sabin Thapa

Sabin Thapa

Marketing Officer

Kshamadevi International Pvt. Ltd.

Sabina Shrestha

Sabina Shrestha

Account Officer

Kshamadevi International Pvt. Ltd

Yashoda Katwal

Yashoda Katwal

Account Officer

Kshamadevi Light House Pvt. Ltd.

Sadin Shrestha

Sadin Shrestha

Graphic Designer

Kshamadevi Group